princemtnc@yahoo.co.in | mtncollege.org@live.com
Ph : +91-452-2370940 (Aided) | +91-452-2371751 (SF)

Leadership


 

Er. S. Rajagopal, B.E.,

President

 

 

Mr. M. Vijayaragavan, B.A.,

Secretary

Mr. L. Govindarajan, B.A.,

Treasurer

 

Mr. R. Jeyaram, B.A.,

Vice-President

Mr. K. Rajendrababu

Asst. Secretary


Governing Council Members

S.No Name
01 Mr. P. Asokan
02 RTN PHF G. Sundararajan
03 Mr. S. Namperumal
04 Mr. K.R. Narayanasamy
05 Mr. R. Rajasekaran, M.A.,
06 Er. V. Krishnamoorthy, B.E.,
07 Ln. V.N. Suryanarayanan
08 Er. A. Durairaj B.E., MBA.,
09 Mr. G. Krishnasamy Naidu, B.A.,
10 Advocate S. Seenivasagam, B.Sc., B.L., MBA.,
S.No Name
11 Smt. G. Sarala 
12 Mr. T.S.R. Ravichandran
13 Mr. N.K.V. Venkatachalapathy
14 Mrs. G. Gandhimathi, M.A.,
15 Mr. R. Mariyappan, (Ex.M.C)
16 Dr. S. Ramakarishnan, M.S., DLO., FICS.,
17 Mr. P.V. Varadharajan
18 Mr. A. Alwar Samy, M.A.,
19 Mr. S. Santhanakrishnan Naidu