princemtnc@yahoo.co.in | mtncollege.org@live.com
Ph : +91-452-2370940 (Aided) | +91-452-2371751 (SF)

ANNOUNCEMENTS

Leadership


 

Er. S. Rajagopal, B.E.,

President

 

 

Mr. M. Vijayaragavan, B.A.,

Secretary

Mr. L. Govindarajan, B.A.,

Treasurer

 

Mr. R. Jeyaram, B.A.,

Vice-President

Mr. K. Rajendrababu

Asst. Secretary


Governing Council Members

S.No Name
01 Mr. P. Asokan
02 RTN PHF G. Sundararajan
03 Mr. S. Namperumal
04 Mr. K.R. Narayanasamy
05 Mr. R. Rajasekaran, M.A.,
06 Mr. S.Santhanakrishna Naidu
07 Er. V. Krishnamoorthy, B.E.,
08 Ln. V.N. Suryanarayanan
09 Er. A. Durairaj B.E., MBA.,
10 Mr. G. Krishnasamy Naidu, B.A.,
S.No Name
11 Advocate S. Seenivasagam, B.Sc., B.L., MBA.,
12 Smt. G. Sarala Govindarajan
13 Mr. T.S.R. Ravichandran
14 Mr. N.K.V. Venkatachalapathy
15 Mrs. G. Gandhimathi, M.A.,
16 Mr. R. Mariyappan, (Ex.M.C)
17 Dr. S. Ramakarishnan, M.S., DLO., FICS.,
18 Mr. P.V. Varadharajan
19 Mr. A. Alwar Samy, M.A.,